CBCNV-NLĐ Công ty Đóng tàu Hồng Hà trong lao động sản xuất

Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã ghi lại những khoảnh khắc cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ) Công ty Đóng tàu Hồng Hà trong lao động sản xuất.