Nhiều điểm nổi bật trong lãnh đạo đổi mới của Đảng ủy Saigon Shipmarin

Nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), Đảng ủy Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn (Saigon Shipmarin) đã lãnh đạo toàn Công ty đoàn kết, thống nhất vượt khó khăn, thách thức, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, ổn định. Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo đổi mới, Đảng ủy Công ty đã thể hiện được nhiều điểm nổi bật.

Năm 2022, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty ban hành chương trình hành động thực hiện Chương trình Công tác của Đảng ủy, định hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các biện pháp lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện: Số tàu bàn giao: 15/12 sản phẩm so với kế hoạch; Giá trị sản xuất: 410.201 triệu đồng/391.957 triệu đồng, bằng 105% so với kế hoạch; Thu nhập bình quân: 10.500.000 đồng/người/tháng,

 Phà biển Cần Giờ

Trong công tác lãnh đạo đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Đảng ủy Công tyngay từ đầu năm 2022 đã lãnh đạo Ban điều hành tổ chức ký Giao ước thi đua và giao các chỉ tiêu SXKD nhiệm vụ trọng tâm đến các phòng, phân xưởng thuộc Công ty; Tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tổng công ty về công tác sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, cổ phần hóa; Thực hiện chế độ làm việc và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty;…

Sửa chữa tàu hàng trên ụ nổi

Đặc biệt, Đảng ủy Công ty có những điểm nổi bật về lãnh đạo đổi mới trong phương thức quản trị tài chính tại đơn vị, đó là: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác quản trị tài chính – tác nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác quản trị SXKD; Lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành, các phòng ban phối hợp thực hiện trong công tác quản trị sản xuất. Một trong những tiêu chí đánh giá quản trị sản xuất kinh doanh hiệu quả đó chính là quản trị tài chính để có hiệu quả tốt nhất trên từng sản phẩm, góp phần giảm thiểu chi phí đầu vào trong khi giữ nguyên sản lượng ở đầu ra; Lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành, các phòng ban phối hợp thực hiện trong công tác lập kế hoạch chi phí và quyết toán chi phí, giải pháp tiết giảm chi phí, chống lãng phí…. đảm bảo hiệu quả cho từng sản phẩm, công trình, hiệu quả các hoạt động toàn Công ty; Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các giải pháp quản trị tài chính để có hiệu quả tốt nhất trên từng sản phẩm góp phần thực hiện thành công các giải pháp trong quản trị sản xuất kinh doanh nói chung. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã triển khai cụ thể hóa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo về quản trị tài chính thông qua các Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 06/02/2018 và Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 20/08/2020 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình số 01-CTr/ĐU ngày 14/02/2022 về chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng Bộ.

Tàu khách Mekong Jewel
Tàu 150 khách - Black Pearn

Trong năm 2022, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và địa phương. Việc tuyên truyền phòng chống dịch tại đơn vị được sử dụng nhiều biện pháp đảm bảo thông tin và truyền thông trong nội bộ đơn vị được thực hiện thông suốt và liên tục cập nhật qua các kênh: các văn bản triển khai tực tiếp trong nội bộ, cập nhật thông tin của các cơ quan. Do công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị nên đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, kiểm soát tốt bệnh dịch, chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh hoặc dấu hiệu cho thấy có nguy cơ dịch bệnh xảy ra tại đơn vị. Công ty vẫn duy trì các phương án phòng chống dịch trong thời kỳ mới: duy trì các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trong phạm vị toàn Công ty, thực hiện kiểm tra y tế đối với các cá nhân có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh (kể cả các thầu phụ).

Tàu kéo Hilda Viking và Sigrid Viking
Ponton đặt cẩu 35T

Phát huy những ưu điểm, khắc phục các hạn chế, tồn tại của năm 2022; căn cứ tình hình thực tế, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã đề ra nhiệm vụ chính trị và các giải pháp cho năm 2023 như: Thực hiện tốt công tác xúc tiến thị trường, tìm kiếm khách hàng, đàm phán ký kết thêm nhiều các hợp đồng thi công các sản phẩm trong năm 2023; Cố gắng bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đăng ký với Tổng công ty; Bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động; Tiếp tục thực hiện các biện pháp tái cơ cấu theo chỉ đạo của Tổng Công ty; Xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững; Đẩy mạnh đổi mới phương thức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế nội bộ của Công ty; Tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng ủy Công ty và các Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty; Làm tốt công tác quản lý đảng viên và công tác phát triển đảng viên mới; Phát huy thế mạnh từ lãnh đạo đổi mới;…

Nguyên Ngọc