HỘI NGHỊ GIAO BAN HỘI NGÀNH TOÀN QUỐC NĂM 2019: VAI TRÒ THỜI KỲ 4.0

Ngày 3-4/10, tại Hòa Bình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Hội nghị giao ban Hội ngành toàn quốc năm 2019. Trong đó, nhấn mạnh các Hội ngành và Liên hiệp hội địa phương tăng cường vai trò, đặc biệt là tư vấn và phản biện xã hội trong thời kỳ công nghiệp 4.0.

 

GS.VS. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch VUSTA phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị giao ban, GS.VS. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh: VUSTA đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, xử lý các kiến nghị của các Hội thành viên đồng thời triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2018, 2019 theo kế hoạch đã đề ra. Theo đó, VUSTA đã chỉ đạo, hỗ trợ các hội thành viên, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội và vai trò, vị trí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) nắm vững các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước hăng hái tham gia các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp trong hội; Thực hiện chế độ hỗ trợ cho 152 trí thức theo Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư đợt 2 năm 2018.

VUSTA cũng đã chủ động nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của hội thành viên, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của các Liên hiệp hội địa phương khi các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

TS. Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VUSTA đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội ngành toàn quốc 8 tháng đầu năm 2019, báo cáo đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Hoạt động được chú ý nhất là tư vấn phản biện, đây là một trong những hoạt động phù hợp với chức năng chính của các Hội ngành toàn quốc và cũng là thế mạnh của các Hội ngành với việc tập hợp được nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hoạt động.

KS. Hoàng Hùng - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2019, một số Hội ngành toàn quốc đã được VUSTA hỗ trợ và có những hoạt động tư vấn, phản biện sôi nổi, bám sát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngoài tư vấn, phản biện, giám định xã hội, Hội ngành toàn quốc cũng tích cực thực hiện các hoạt động phổ biến kiến thức; Hoạt động đào tạo, cung cấp dịch vụ xã hội; Hoạt động về KH&CN; Hoạt động giải thưởng, tôn vinh trí thức; Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều kiến nghị như: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội ngành toàn quốc; Dự thảo Luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp; Tăng cường và đẩy mạnh công tác truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, trong đó lưu ý tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn khoa học, để rút kinh nghiệm và triển khai các hoạt động chuyên môn; Tăng cường sự chỉ đạo, hỗ trợ các hội ngành và Liên hiệp hội các địa phương; Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên.

Đặc biệt, đề nghị Chính phủ và các bộ chuyên ngành giao việc đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp cho Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

Chí Dân