Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 29/3, Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham gia của 226 cổ đông nắm giữ 99,59% số cổ phần của Công ty.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội thực hiện dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm ông Lê Văn Hải – Chủ tịch HĐQT, ông Đàm Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, ông Nguyễn Thế Trung – Thành viên HĐQT.

Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina tiếp tục kéo dài và gần đây là cuộc xung đột tại dải Gaza đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới, giá cả vật tư và tỷ giá ngoại tệ liên tục biến động theo hướng bất lợi đã làm tăng các khoản chi phí sản xuất của Công ty. Sự thiếu hụt về lao động và năng lực các nhà thầu phụ chưa đáp ứng kịp yêu cầu về chất lượng và tiến độ sản xuất của Công ty.

Đoàn Chủ tịch Đại hội
Tổng Giám đốc Công ty Đàm Quang Trung trình bày Báo cáo hoạt động SXKD

Tuy nhiên, trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với chỉ tiêu kế hoạch được xác định, HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm giữ vững, ổn định sản xuất và từng bước vượt qua khó khăn.

Kết quả các chỉ tiêu năm 2023:

+ Giá trị sản lượng thực hiện               : 750 tỷ/1.048 tỷ = 140% kế hoạch năm

+ Giá trị doanh thu thuần thực hiện              : 620 tỷ/1.012 tỷ = 163% kế hoạch năm

+ Thu nhập bình quân người lao động         :  >14 triệu đồng/người/tháng.

Từ tình hình thực tiễn năm 2023, trên cơ sở số liệu khảo sát thị trường cũng như kế hoạch đăng ký sản phẩm từ phía đối tác, Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể: Giá trị tổng sản lượng phấn đấu đạt 750 tỷ đồng, Giá trị doanh thu phấn đấu đạt 625 tỷ đồng, thu nhập bình quân phấn đấu đạt hơn 14 triệu đồng/người/tháng.
Phó Bí thư phụ trách ĐU TCT  Ngô Tùng Lâm chúc mừng và chỉ đại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, ông Ngô Tùng Lâm – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí, năng động của tập thể Ban Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Sông Cấm mặc dù trong năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng đã đoàn kết, từng bước vượt qua và đạt được những kết quả tốt đẹp.

 Chủ tịch Công ty Lê Văn Hải cảm ơn và tiếp thu ý kiến Lãnh đạo cấp trên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã nhất trí thông qua các nội dung đệ trình của HĐQT với những nội dung quan trọng sau:Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;Tờ trình phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;Tờ trình sửa đổi điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty và các nhiệm vụ quan trọng khác.
Năm 2024, tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn, thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng với bề dày lịch sử 65 năm hình thành và phát triển, Công ty sẽ không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ để vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Trưởng Ban Kiểm soát Phan Thị Hiên trình bày Báo cáo Kiểm soát 2023
Kế toán trưởng Công ty Hoàng Văn Tùng trình bày Tờ trình thông qua BCTC 2023
Thành viên HĐQT Công ty Nguyễn Thế Trung  trình bày Tờ trình Phê duyệt Kế hoạch đầu tư 2024
Phó TGĐ Công ty Nguyễn Đức Triều công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung trình HĐQT
Trưởng phòng TCHC Công ty Nguyễn Duy Phương thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
 Phó phòng TCHC Công ty Nguyễn Quốc Huy Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 Lãnh đạo Tổng Công ty và lãnh đạo Công ty chụp ảnh kỷ niệm
Trưởng phòng Kế hoạch Hồng Hà trình bày tham luận tại Đại hội
 Trưởng phòng Chất lượng Dương Thành Đoàn trình bày tham luận tại Đại hội
​​​​​​​Trưởng phòng Kỹ thuật Phạm Văn Trọng trình bày tham luận tại Đại hội

                                                                                                          Chí Dân