Cảng Chân Mây tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 07/5/2020, Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Ngô Tùng Lâm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tham dự đại hội có ông Ngô Tùng Lâm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty và các ông/bà đại diện các Ban trong Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.

Về phía Cảng Chân Mây có ông Dương Bá Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Trần Văn Phong - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc, các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Đại hội có sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 32.405.415 số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo hoạt động của BKS…

Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Dương Bá Hòa báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2019. Trong năm vừa qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã quyết tâm vượt qua các trở ngại, thực hiện thành công các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác xếp dỡ hàng hóa diễn ra an toàn, công tác giải phóng tàu được đảm bảo, hoạt động khai thác bến cảng triển khai liên tục 24/7, công tác tiếp nhận thông tin từ khách hàng, đại lý hàng hải, theo dõi và bố trí tàu hợp lý, kịp thời. Công tác phát triển và mở rộng thị trường trong năm 2019 có nhiều tín hiệu khả quan. Ngoài những khách hàng truyền thống, Công ty cũng đã tiếp xúc với khách hàng trong và ngoài nước với mong muốn được hợp tác trong thời gian tới. Năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 32.364.601.642 VND, lợi nhuận sau thuế đạt 25.099.590.542 VND, chi trả cổ tức, chia cổ tức là 4,30% trên vốn điều lệ, nộp ngân sách nhà nước 7.949,6 triệu đồng. Năm 2019, tổng số lao động của Cảng Chân Mây là 277 người.

Đoàn Chủ tịch thảo luận đưa ra các định hướng chiến lược công ty cho năm 2020. Về hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2019 Công ty đã đạt được kết quả với doanh thu đạt 175.383 triệu đồng vượt 29,91% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 32.364 triệu đồng vượt 65,6% so với kế hoạch đề ra

Năm 2020, Cảng Chân Mây tiếp tục tập trung mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thị trường, không ngừng cải cách công tác quản trị sản xuất; Tiếp tục củng cố thương hiệu, uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh và đặc biệt hoàn thành xây dựng Dự án Bến số 2, mở rộng kho bãi, phát triển dịch vụ logistics nhằm đáp ứng lượng hàng hóa ngày càng tăng…

Ngoài ra do ảnh hưởng Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của thế giới nói chung và Cảng Chân Mây nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, Công ty đã xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau tùy theo diễn biến thực tế để ứng phó nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 mà ĐHĐCĐ giao.
Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định của Công ty trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục ủng hộ HĐQT, Ban điều hành công ty hướng đến sự phát triển bền vững của Cảng Chân Mây và góp phần mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho các cổ đông.

Thông qua báo cáo số 72-BC-CM ngày 18/3/2020 về hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch SXKD 2020, một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 như sau:

Kế hoạch sản lượng: 2.650.000 tấn

Kế hoạch tài chính:

Tổng doanh thu: 168. 000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 5.723.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 4.578.000.000 đồng

Nộp ngân sách: 3.400.000.000 đồng

Kế hoạch lao động việc làm:

- Tổng số lao động đầu kì 2019: 278 người

Lao động dự kiến tuyển mơi: 15 người

Tổng số lao động cuối kỳ 2019: 293 người

Thu nhập bình quân người lao động: 11.050.000 đồng

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Huỳnh Văn Toàn - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết Ban Điều hành
Ông Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính
Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến cổ đông về Báo cáo công tác quản lý chỉ đạo của HĐQT
Bà Hồ Hoàng Thi công bố kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT
Tặng hoa chúc mừng HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ mới

P.V